Toegangssleutels reglement

REGLEMENT TOEGANGSSLEUTELS:

Zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten.

 

BESCHRIJVING.
Artikel 1.
Voor beide locaties, Vermuidenweg en aan Lager Wal (Calandweg) geldt dat het terrein en de gebouwen zijn voorzien van een toegangssysteem waarbij de toegang tot de verschillende objecten is bepaald met een sleutel en/of “druppel*” van verschillend model. Ieder sleutelmodel/druppel biedt de houder toegang tot vooraf bepaalde objecten en ruimte in gebouwen en het havenkantoor. Het model sleutel/druppel dat een houder beschikbaar wordt gesteld hangt samen met de aan hem/haar taken/bevoegdheden, welke weer voortvloeien uit de functie welke deze persoon binnen de watersportvereniging “de Schelde” vervult.

BEVOEGDHEDEN.
Artikel 2.

De bevoegdheden tot het in bruikleen geven van sleutels/druppels is het uitsluitende recht van het bestuur van WV de Schelde. Het beheer van de sleutels/druppels kan door het bestuur van de vereniging in handen worden gelegd van een beheerder. De beheerder houdt een register bij van het complete bestand van sleutels/druppels welke voor het toegangssysteem zijn aangemaakt. Dit register geeft informatie wie vanaf welke datum beschikt over welke sleutel/druppel. Een sleutel/druppel wordt slechts in bruikleen gegeven aan een persoon welke op enigerlei wijze een relatie met watersportvereniging de Schelde onderhoudt. Een ieder die een sleutel/druppel ter beschikking krijgt, is verplicht vooraf te verklaren kennis te hebben genomen van dit reglement, daarna te zullen handelen de consequenties te aanvaarden en de vastgestelde waarborgsom (zie de tarievenlijst) te voldoen.

 

*=De Druppel is een plastic voorwerp waarin een chip zit, deze kan middels radiografische/elektronische uitwisseling herkent worden en geeft toegang tot onze objecten.