Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement van Watersportvereniging "De Schelde",

zoals bedoeld in art. 24 van de statuten.

TOELATING LEDEN, ASPIRANT-LEDEN, ECHTGENOOT-LEDEN, PARTNER-LEDEN EN BEGUNSTIGERS

 

Artikel 1 .

 

1. Het bestuur zal na schriftelijke (digitale) aanmelding op de eerstvolgende (reguliere) bestuursvergadering over toelating beslissen.
2. Waar hierna wordt gesproken over "leden", dienen hieronder mede ereleden en leden van verdienste te worden verstaan.

Artikel 2.

 

Indien het lidmaatschap is beëindigd in verband met niet nagekomen verplichtingen zoals bedoeld onder andere in artikel 6 sub 1c van de statuten, kan dit éénmalig worden her verkregen door nabetaling van het verschuldigde verhoogd met vijftig procent (50%), echter zonder her- verkrijging van alle oude rechten.


MEDEDELINGEN EN PERIODIEKEN

 

Artikel 3.
1. Aan alle leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden, partner-leden en begunstigers zullen de door of namens de vereniging uit te geven mededelingen of periodieken worden verzonden en/of worden gepubliceerd op de website van WV De Schelde (www.wvdeschelde.nl).

 

2. Middels het (digitale) inschrijfformulier geven leden toestemming tot het plaatsen van foto’s van henzelf in door de vereniging uitgegeven publicaties of op de beheerde website. Indien zij aangeven dit niet op prijs te stellen, wordt de (web)publicatie op (redelijk) verzoek van het lid aangepast.

 

3. Indien meerdere leden of aspirant-leden gezamenlijk één adres voeren, zal in het algemeen aan hen tezamen, per publicatie, één exemplaar worden toegezonden.

 

4. Aan alle leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden, partner-leden en begunstigers wordt éénmalig één exemplaar van de op dat moment geldende statuten, reglementen of wijzigingen daarop verstrekt. Meer exemplaren kunnen op schriftelijk verzoek aan de secretaris worden verstrekt, zulks tegen betaling van de daaraan verbonden kosten. De statuten en reglementen worden ook gepubliceerd op de website van WV De Schelde.

GELDMIDDELEN

 

Artikel 4.

 

1. De contributie, alsmede alle overige verplichtingen en financiële bijdragen, zullen door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, jaarlijks bij meerderheid van stemmen worden vastgelegd. De wijze waarop aan deze verplichtingen moet worden voldaan wordt nader uiteengezet in dit huishoudelijk regelement. Bepalingen in de statuten hebben te allen tijde voorrang boven bepalingen in het huishoudelijk reglement.

 

2. De hoogte van de contributie, alsmede alle overige verplichtingen en financiële bijdragen, zal, na vaststelling en goedkeuring door de algemene ledenvergadering, zo spoedig mogelijk middels een publicatie van een tarievenlijst aan de leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden, partner-leden en begunstigers beschikbaar worden gesteld op de verenigingswebsite.
Alle leden die lid worden na 1 juli betalen bij toetreding 2/3e deel van het verschuldigde contributiebedrag voor het jaar waarin zij toetreden.

 

3. Nieuwe leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden en partner-leden voldoen de contributie en liggelden middels automatische incasso. Voor bestaande leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden, partners (en begunstigers) zal een overgangsperiode gelden van 2 volle kalenderjaren (ingaand vanaf de datum waarop dit huishoudelijk reglement effectief wordt). Huidige leden die de contributie en/of liggelden niet via automatische incasso wensen te voldoen, zal de mogelijkheid worden geboden dit nog 2 jaar middels overschrijving of contante betaling te verrichten. Na verloop van genoemde periode van 2 jaar is een ieder verplicht zijn verplichtingen middels automatische incasso te voldoen.

 

4. De normale regels omtrent incassomachtigingen zijn op deze regeling van toepassing.

 

5. Facturen m.b.t. de contributie zullen in januari van het lopende jaar (digitaal) worden verzonden. Afschrijving van de verschuldigde contributie vindt niet eerder plaats dan 8 dagen na ontvangst van de factuur.
Facturen m.b.t. de liggelden zullen voor het zomerseizoen (digitaal) worden verzonden op of omstreeks 1 maart van het lopende jaar. Afschrijving van het verschuldigde liggeld vindt niet eerder plaats dan 8 dagen na ontvangst van de factuur
Facturen m.b.t. de liggelden zullen voor het winterseizoen (digitaal) worden verzonden op of omstreeks 1 november van het lopende jaar. Afschrijving van het verschuldigde bedrag vindt niet eerder plaats dan 8 dagen na ontvangst van de factuur.

 

6. Voor alle overige handelingen of diensten verricht door of namens de vereniging dient te allen tijde direct afgerekend te worden. Dit is mogelijk via contante betaling, pinbetaling of middels een éénmalige incasso-opdracht.

 

7. Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie.

Dit geldt eveneens voor leden die langer dan 50 jaar (aaneengesloten) lid zijn van de vereniging en welke geen ligplaatshouder zijn of op andere wijze gebruik maken van de havenfaciliteiten.

Deze aanpassing gaat in op 01-01-2020. Eerdere verleende vrijstelling blijft bestaan.
8. Bij aanvang van of her-verkrijging na beëindiging van het lidmaatschap zal van de kandidaat leden en kandidaat aspirant-leden een éénmalige bijdrage (inschrijfgeld) worden gevraagd, welk bedrag bij beëindiging van het lidmaatschap niet terug vorderbaar zal zijn. Artikel 4 lid 1 is mede van toepassing op dit artikel.

VERENIGINGS-KENTEKEN

 

Artikel 5.

 

1. Het verenigingskenteken is een vlag of wimpel bestaande uit twee horizontale banen, de bovenste rood en de onderste groen met een gele krab door beide banen.

 

2. De leden hebben het recht de verenigingswimpel, op de wijze zoals bij de scheepvaart gebruikelijk is, op hun vaartuig te voeren. Bestuursleden hebben het recht om de verenigingsvlag te voeren.


COMMISSIES
Artikel 6.

 

1. De vaste commissies zoals bedoeld in artikel 11 sub 1 van de statuten, met vertegenwoordiging in het bestuur, zijn:
a. Havencommissie
b. Technische commissie
c. Financiële commissie
d. Jeugd- & Zeilcommissie
e. Activiteitencommissie.

 

2. De commissies zonder vertegenwoordiging in het bestuur zijn:
a. Geschillencommissie.
b. Redactiecommissie
c. ICT-commissie.

 

3. Alle commissies genoemd in artikel 6 worden geleid door een commissievoorzitter. Voor de commissie(s) genoemd in artikel 6 lid 1 is de commissievoorzitter een zittend bestuurslid.

 

4. Leden van de commissies worden benoemd (en ontslagen) door het bestuur.

 

5. Alle leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden en partnerleden hebben het recht om zich kandidaat te stellen voor een commissie.

 

6. Eén persoon kan lid zijn van meerdere commissies.

WIJZIGEN REGLEMENT

 

Artikel 7.

 

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zullen bij meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
Vastgesteld bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d.24 november 1978. Gewijzigd bij bestuursbesluit d.d. 9 januari 1984. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 1997. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 30 november 2007. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 28 november 2008. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 25 november 2011. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2013. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 22november 2019.