Jachthaven reglement


Jachthavenreglement van Watersportvereniging "De Schelde" , zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten.

 
BEGRIPPEN  
 
Artikel 1.  
 
1.1. Waar in dit reglement wordt gesproken over "jachthaven" dient hieronder mede te worden verstaan:
 
a. het gedeelte van de Theodorushaven in gebruik bij “Watersportvereniging De Schelde”, met inbegrip van de ligplaatsen in het water, de steigers, het terrein en de zich op het terrein bevindende opstallen en installaties, welke eigendom zijn van de   vereniging.
 
b. de locatie “Aan Lager Wal” gelegen aan de Binnenschelde, bereikbaar via de Calandweg, met inbegrip van het aldaar omheinde terrein (de wal). De aanwezige afgesloten zeecontainers en de steigers in het water welke eigendom zijn van de vereniging. Hier biedt de vereniging in principe ligplaatsen voor (open) boten aan;
 
c. alle overige eigendommen van de vereniging.
 
1.2. Onder "de vereniging" dient te worden verstaan Watersportvereniging "De Schelde".  
 
1.3. Met ligplaats wordt bedoeld een ligplaats in de haven of op het haventerrein. Ligplaatsen in de haven zijn strikt gescheiden van ligplaatsen op het haventerrein en onderling niet uitwisselbaar. Ook de opgebouwde rechten per locatie (Theodorushaven/Aan Lager Wal) zijn niet uitwisselbaar.  
 
1.4. Met “tijdelijk vrije ligplaats” wordt bedoeld een ligplaats in de haven welke in verband met weekend, vakantie  of om andere reden niet bezet zal worden door de ligplaatshouder aan wie de ligplaats is toegewezen.  
 
1.5. Met “zwerfplaats” wordt bedoeld een eventueel wisselende ligplaats in de haven, welke gedurende het zomerseizoen voor ten minste 1 en voor ten hoogste 7 maanden aan een lid kan worden toegewezen.  
 
1.6. De “jachthavenmeester of diens plaatsvervanger” is degene die is aangesteld om taken te verrichten die door het bestuur zijn vastgesteld.   
 
1.7. Met “havencommissie” wordt bedoeld het uitvoerend orgaan van het bestuur voor de havenaangelegenheden en wiens bevoegdheden in dit reglement zijn vastgesteld.  
 
1.8. Met “ligplaatshouder” wordt bedoeld, degene die het recht op een ligplaats heeft verworven.  
 
 
TOEGANG TOT DE JACHTHAVEN  
 
Artikel 2.  
 
Toegang tot de jachthaven hebben:  
 
2.1. alle leden, aspirant-leden, echtgenoot/partner-leden, ereleden en leden van verdienste van de vereniging;
 
2.2. introducés vergezeld door en onder verantwoording van één of meer onder lid 1 van dit artikel vermelde personen;
 
2.3. zeeverkenners onder begeleiding van de Karel Doormangroep;
 
2.4. personen die deel uitmaken van de bemanning van een bezoekend vaartuig  dat is aangemeld en ingeschreven bij de jachthavenmeester of diens plaatsvervanger;
 
2.5. een ieder ander na zich te hebben aangemeld bij de jachthavenmeester of diens plaatsvervanger en na verkrijgen van diens toestemming.  
 
 
LIGPLAATSEN ALGEMEEN  
 
Artikel 3.  
 
3.1. De beschikbare ligplaatsen kunnen, behoudens het gestelde in artikel 4 van dit reglement, alleen worden toegewezen aan leden, zijnde geen echtgenoot/partner-lid en aspirant-leden. Onder leden dienen in dit geval ook te worden verstaan ereleden en leden van verdienste.
 
3.2. De ligplaatsen worden slechts toegekend door de havencommissie.
 
3.3. De toegewezen ligplaats is strikt persoonlijk.
 
3.4. Ligplaatsen Vermuidenweg.
 
3.4.1. Zomerseizoen (1 april tot en met 31 oktober).
 
a. Om voor een ligplaats in de haven of op het haventerrein in aanmerking te komen dient door de aanvrager éénmalig een (digitaal) ligplaats aanvraagformulier te worden ingevuld en toegestuurd aan de havencommissie. Binnen 14 dagen krijgt U van de havencommissie een bevestiging dat het formulier verwerkt is. Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich ervan te vergewissen dat het formulier de havencommissie heeft bereikt. Het recht op een ligplaats is gewaarborgd indien het verschuldigde liggeld (conform tarievenlijst) is/wordt voldaan en geen opzegging is/wordt ontvangen. Indien een toegewezen ligplaats in de haven niet binnen 2 maanden wordt bezet, komt  automatisch het recht op de ligplaats te vervallen, tenzij de havencommissie, om bijzondere redenen, anders beslist. 
 
b. Opzegging van de ligplaats dient schriftelijk te geschieden vóór 1 september van het lopende jaar.  Artikel 9 lid 5 van de statuten is hierop van toepassing. Binnen 14 dagen krijgt U van de havencommissie een bevestiging dat het formulier verwerkt is. Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich ervan te vergewissen dat het formulier de havencommissie heeft bereikt.
 
3.4.2. Winterseizoen ( 1 november tot en met 31 maart )
 
a. Wanneer u een ligplaats in de haven of op het haventerrein heeft en u wilt voor het winterseizoen een ligplaats verandering, b.v. een ligplaats op het haventerrein, in het water of naar een locatie buiten de haven dan moet dit tijdig aan de havencommissie kenbaar gemaakt worden d.m.v. het invullen en indienen van een (digitaal) ligplaats veranderingsformulier voor het winterseizoen. Binnen 14 dagen krijgt U van de havencommissie een bevestiging dat het formulier verwerkt is. Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich ervan te vergewissen dat het formulier de havencommissie heeft bereikt.
 
b. Het ligplaats veranderingsformulier voor het winterseizoen dient voor 15 september van het lopende jaar aan de havencommissie toegestuurd te worden. Na het verstrijken van 15 september wordt er van uit gegaan dat u de huidige ligplaats wilt behouden en bent u het liggeld voor het komend seizoen verschuldigd.
Bij de toekenning van een ligplaatsverandering winterseizoen dient met de volgende voorwaarden rekening te worden gehouden:       
1.     ligplaatshouders op het haventerrein die in de haven willen       
2.     ligplaatshouders in de haven die op het haventerrein willen       
3.     leden geen ligplaatshouders       
4.     niet leden
daarnaast zal een 2e volgorde worden gehanteerd: 
1.     De volgorde van ontvangst van het formulier bepaald wie eerst toegewezen wordt
2.     Beschikbaarheid van ligplaatsen

Uiteraard is de toekenning onderhavig aan artikel 4 lid 1 van de statuten
 
Na een ligplaatsverandering in het winterseizoen komt u, behoudens opzegging d.m.v. een ligplaats opzeggingsformulier automatisch weer terug op uw vaste zomerligplaats en bent u gehouden aan het verschuldigde liggeld.
 
3.4.3. Algemeen ligplaatsen Vermuidenweg 
 
a. Het inleveren van een onjuist ingevuld (verkeerde boot/trailerafmeting) of niet goed leesbaar ligplaats aanvraagformulier betekent dat er geen recht op een ligplaats geldt. Dit ter beoordeling van de havencommissie.
 
b. Ligplaats aanvraagformulieren (zomerseizoen wal) welke worden ontvangen na 1 maart van het lopend jaar en alsnog worden toegekend worden belast met € 25,00 aan administratiekosten, zulks in verband met de planning welke de havencommissie elke keer opnieuw dient te maken.
 
c. Ligplaats aanvraagformulieren (winterseizoen water/wal) en ligplaats veranderingsformulieren welke worden ontvangen na 15 september van het lopende jaar en alsnog worden toegekend worden belast met € 25,00 administratiekosten, zulks in verband met de planning welke de havencommissie elke keer opnieuw dient te maken.  
 
3.5. Ligplaatsen "Aan Lager Wal"  
 
3.5.1. Het zomerseizoen loopt van 1 april t/m 31 oktober. Het winterseizoen loopt van 1 november t/m 31 maart en de looptijd van jaarligplaatsen is van 1 april tot en met 31 maart. 
 
a. Voor een ligplaats in een container, op de wal, of in het water zal door de ligplaatshouder (wettelijk vertegenwoordiger) éénmalig een (digitaal) ligplaats aanvraag formulier worden ingevuld en worden toegestuurd aan de havenmeester Lager Wal. Het recht op een ligplaats is gewaarborgd indien het verschuldigde liggeld (conform tarievenlijst) is/wordt voldaan en geen opzegging is/wordt ontvangen. Binnen 14 dagen krijgt U van de havenmeester Lager Wal een bevestiging dat het formulier verwerkt is en een ligplaats is toegewezen.
 
b. Opzegging van de ligplaats dient schriftelijk te geschieden.  Binnen 14 dagen krijgt U van de havenmeester Lager Wal  een bevestiging dat het formulier verwerkt is. Restitutie van het resterende liggeld wordt niet vergoed.  Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich ervan te vergewissen dat het formulier de havenmeester Lager Wal heeft bereikt.
 
3.5.2. Ligplaats tijdens zeillessen (voorjaarslessen of najaarslessen)  Voor een ligplaats in een container, op de wal of in het water zal door ligplaatshouder (wettelijk vertegenwoordiger) voor elke keer dat deze een ligplaats wenst een digitaal ligplaatsaanvraagformulier worden ingevuld en worden toegestuurd aan de havenmeester Lager Wal.  De aanvraag dient voor of tijdens aanvang van het seizoen door de havenmeester Lager Wal ontvangen te zijn. Indien wordt voldaan aan de gestelde termijn(en) is een ligplaats gewaarborgd. Vanzelfsprekend geldt hier wel het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, en dient sprake te zijn van voldoende beschikbare ligplaatsen. Binnen 14 dagen krijgt U van de havenmeester Lager Wal  een bevestiging dat het formulier verwerkt is.  Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich ervan te vergewissen dat het formulier de havenmeester heeft bereikt. 
 
3.5.3. Algemeen ligplaatsen “Aan Lager Wal”
 
a. Het inleveren van een onjuist ingevuld ligplaats aanvraag formulier betekent dat er geen recht op een ligplaats geldt. Dit ter beoordeling van de havenmeester Lager Wal.
 
b. Ligplaatsen wal en water hebben een maximale breedte van 1,9 meter. Bij overschrijding van deze maximale breedte is een extra ligplaats vereist. Wegtrailers behorende bij een boot die in het water ligt kunnen in overleg met de havenmeester kosteloos geplaatst worden. Walligplaatsen met een strandtrailer en wegtrailer worden niet separaat geplaatst. Strandtrailers met boot worden dan ook op de wegtrailer geplaatst. Er worden geen ligplaatsen uitgegeven voor de stalling van losse trailers.  De havenmeester Lager Wal kan verlangen dat wegtrailers worden weggehaald door de ligplaatshouder indien dit voor de komst van nieuwe boten nodig is. Ligplaatsen voor boten gaan altijd voor (weg)trailers.
 
c. Indien ligplaatsen buiten de afgesproken termijn nog in gebruik zijn en de ligplaatshouder geen melding heeft gedaan om de termijn van de ligplaats te wijzigen dan wel te verlengen zullen naast de extra verschuldigde liggelden € 25,- kosten worden berekend.
 
d. Ligplaatshouders zijn verplicht hun boot WA te verzekeren. Kleine bootjes zijn vaak bij de inboedelverzekering inbegrepen. Een diefstalverzekering wordt geadviseerd aangezien de vereniging hier niet voor aansprakelijk is.
 
e. Leden verliezen het recht op een ligplaats indien zij gedurende 2 jaar of meer geen actief gebruik maken van de ligplaats ten behoeve van het zeilen. De beoordeling hiervan ligt bij de havenmeester en zal mede worden gedaan op basis van het onderhoud van de ligplaats en de staat waarin de boot zich bevindt. In voorkomende gevallen wordt het betreffende lid hierover aangeschreven.
 
f. Ligplaatshouders voor de wal dienen er te allen tijde voor te zorgen dat de boot niet om kan waaien en schade aan de eigendommen van derden kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld middels een deugdelijke verankering aan de grond of strijken van de mast. Verantwoordelijkheid in uitvoering hiervoor ligt bij de ligplaatshouder. 
 
g. Zonder medeweten en instemming van de havenmeester mag niet van ligplaats gewisseld worden.  
 
3.6. Algemeen ligplaatsen Vermuidenweg Eenentwintig dagen na de sluitingstermijn zal de havencommissie een ligplaats-uitgavelijst op het havenkantoor deponeren alsmede digitaal (laten) publiceren. Personen die een bevestiging van de aanvraag voor een ligplaats  hebben ontvangen, doch niet op de ligplaatslijst(en) voorkomen, dienen dit binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk bij de havencommissie kenbaar te maken.  
 
3.7. Wachtlijst 
 
a. Op de wachtlijst, loopt van 1 april tot 31 maart, voor een ligplaats, hierna te noemen “wachtlijst” kunnen zowel leden en aspirant-leden staan. Toewijzing van een ligplaats geschiedt echter volgens artikel 4.
 
b. Een gegadigde die een aan hem/haar aangeboden ligplaats niet accepteert, c.q. niet kan accepteren, mag deze aangeboden ligplaats éénmaal weigeren zonder zijn/haar bereikte plaats op de wachtlijst te verliezen. Na een tweede weigering zal men, behoudens bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur, weer onderaan op de wachtlijst komen te staan met een nieuwe inpassingsdatum.
 
c. Bij overlijden, invaliditeit of andere bijzondere omstandigheden van een lid kan een familielid in de eerste graad, alsmede een echtgenoot/partner van dat lid het bestuur verzoeken het verkregen ligplaatsrecht aan hem/haar over te dragen, met dien verstande dat betrokkene voldoet aan het gestelde in artikel 3 sub 1 van dit reglement, te weten lidmaatschap.
 
d. Het recht op een ligplaats bij de vereniging vervalt onmiddellijk voor elk lid indien:  
1. zijn/haar lidmaatschap wordt beëindigd;        
2. hij/zij het liggeld niet binnen de gestelde tijd voldoet, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand;  
3. een vaartuig, naar het oordeel van het bestuur, in een verwaarloosde toestand verkeert, waardoor het aanzien van de jachthaven wordt ontsierd en na schriftelijke waarschuwing hierin binnen een maand geen verbetering is aangebracht. In bovenstaande gevallen wordt het vaartuig van de ligplaats verwijderd, terwijl te allen tijde het volledig verschuldigde bedrag opvorderbaar blijft, respectievelijk zonder dat reeds betaalde bedragen geheel of ten dele worden gerestitueerd.  Het lid is aansprakelijk voor de kosten verbonden aan de verwijdering van het vaartuig. Het lid is verplicht de vereniging te vrijwaren in geval van eventuele aansprakelijkheid voor schaden, als gevolg van het verplaatsen c.q. elders doen verblijven die aan het vaartuig ontstaan. De vereniging heeft de verplichting het ontstaan van dergelijke schade zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Indien een vaartuig eigendom is van meerdere personen moeten alle eigenaren lid zijn van de vereniging (onder lid wordt hier verstaan lid, aspirant-lid ). Voorts zal bij het bestuur moeten worden aangetoond dat het vaartuig eigendom is van meerdere personen. Alle eigenaren zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging met betrekking tot het vaartuig.  
 
 
TOEWIJZING LIGPLAATS  
 
Artikel 4.  
 
4.1. De door de havencommissie toe te wijzen ligplaats geschiedt in eerste aanleg aan diegene die: 
 
a. voldoet aan artikel 3 sub 1 van dit reglement en krachtens zijn plaats op de wachtlijst in aanmerking komt voor een vrijgekomen ligplaats.
 
b. Hij/zij een ingevuld en ondertekend ligplaats aanvraagformulier aan de havencommissie heeft doen toekomen, en die van de havencommissie een schriftelijk bevestiging ligplaats heeft ontvangen. Het blijft echter altijd de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zich ervan te vergewissen dat het formulier de havencommissie heeft bereikt.
 
4.2. De havencommissie heeft het recht om, voor zover mogelijk en onder de door haar te stellen schriftelijke voorwaarden, aan één of meer daarvoor in aanmerking komende leden een “zwerfplaats” toe te wijzen, voor zover wordt voldaan aan artikel 3 lid 1 van dit reglement.  
 
4.3. Daarnaast heeft de havencommissie het recht om, indien de beschikbare ligplaatsen in de haven niet volledig door leden zal worden bezet, de overgebleven ligplaatsen aan andere gegadigden toe te wijzen, telkens voor de duur van maximaal een seizoen.
 
 
VERANDERING VAN LIGPLAATS  
 
Artikel 5.  
 
5.1. Diegene die een ligplaatsrecht heeft en tot aanschaf van een ander schip overgaat, behoudt het recht op deze ligplaats indien, naar oordeel van de havencommissie, dat andere schip redelijkerwijs in de huidige ligplaats kan worden afgemeerd.  
 
5.2. Indien het in lid 1 gestelde niet uitvoerbaar is, verliest de ligplaatshouder het recht op die ligplaats. Betrokkene kan in dat geval, na invulling van een (digitaal) wachtlijst formulier, op de wachtlijst worden geplaatst. Bij het toewijzen van een vrijgekomen ligplaats zal rekening gehouden worden met zijn wachtperiode.  
 
5.3. Onder een wachtperiode wordt verstaan: de aaneengesloten periode vanaf het moment dat men voor de eerste keer op de wachtlijst stond, de periode dat men daarna aaneengesloten een ligplaatsrecht had, of tussendoor weer op de wachtlijst stond voor een andere ligplaats.  
 
5.4. Een eerste plaatsing op de wachtlijst gebeurt in volgorde van schriftelijke (digitale) aanmelding. Hierna begint de wachtperiode.  
 
5.5. De wachtlijst zal ter inzage worden gedeponeerd op het havenkantoor en zal tevens worden gepubliceerd op de website van WV De Schelde.  
 
5.6. De opgebouwde rechten zijn persoonsgebonden en niet met anderen uitwisselbaar.
 
5.7. Bij plaatsing op de wachtlijst voor een ligplaats wordt gekeken naar de lengte en breedte voor dit schip en de beschikbare passende box/ligplaats in de haven.  
 
 
BEPALINGEN VOOR EN VERPLICHTINGEN VAN LIGPLAATSHOUDERS  
 
Artikel 6.  
 
6.1. Een toegewezen ligplaats dient 30 dagen na de datum van schriftelijke (d.w.z. per post of per e-mail) toewijzing door de havencommissie, te worden bezet. Indien dit niet mogelijk is wordt dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de havencommissie gemeld.  
 
6.2.a. Ligplaatshouders of zij, die op basis van artikel 4.3, met toestemming van de havencommissie gebruik maken van een ligplaats, zijn verplicht hun vertrek en vermoedelijke terugkomst, bij afwezigheid van één nacht of langer, bij de jachthavenmeester (of diens vervanger) te melden.
 
6.2.b. Indien en zolang van een gehuurde ligplaats geen gebruik wordt gemaakt, kan de havencommissie en/of jachthavenmeester hierover te allen tijde beschikken ten behoeve van overige leden en/of passanten.  
 
6.2.c. Indien de ligplaats gedurende 6 weken of langer niet zal worden bezet, dient dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de havencommissie te worden gemeld.  
 
6.2.d. De havencommissie heeft het recht om de ligplaatsindeling gedurende een lopend seizoen te wijzigen.  
 
6.2.e. Indien een vaartuig in eigendom wordt overgedragen of anderszins van gebruiker wisselt, moet het lid dit melden aan de havencommissie. De koper of de verkrijger moet het vaartuig binnen 14 dagen na eigendomsoverdracht van de gehuurde ligplaats verwijderen, tenzij hij/zij van de havencommissie schriftelijk toestemming krijgt het langer te laten liggen.  
 
6.2.f. Het is verboden om de ligplaats of het schip aan derden te verhuren of op enigerlei andere wijze commercieel gebruik te maken van de ligplaats.  
 
6.2.g. Indien men een ander met zijn schip wil laten varen zonder zelf (als eigenaar) daarbij aanwezig te zijn, dient men de ander te voorzien van een machtiging. Alvorens met het schip uit de jachthaven te varen levert de gemachtigde de bedoelde machtiging in bij de havencommissie of jachthavenmeester.  
 
6.2.h. Men dient het schip in goede staat van onderhoud te houden en van een goed leesbare naam of nummer te (laten) voorzien.  
 
6.2.i. Ligplaatsen welke voor het winterseizoen in de haven of op het haventerrein zijn toegewezen dienen vóór 1 april te zijn ontruimd, tenzij de voor het zomerseizoen toegekende ligplaats dezelfde is. Zo ook de ligplaatsen die voor het zomerseizoen zijn toegekend, deze dienen vóór 1 november te zijn ontruimd tenzij de voor het winterseizoen toegekende ligplaats dezelfde is.  
 
6.2.j. Om stagnatie (hijsbewegingen)bij seizoenswisselingen te voorkomen, mogen de vaste ligplaatsen in de haven, die zijn uitgegeven voor het komende seizoen en niet (meer) bezet zijn, een maand voor het begin van het nieuwe seizoen worden ingenomen zonder bijkomende kosten.  
 
6.2.k. Gasten mogen onder voorbehoud, als het aantal vrije ligplaatsen dit toelaat, per seizoen ten hoogste 14 dagen aaneengesloten in de jachthaven verblijven.  
 
6.2.l. Voor leden aan wie geen lig- of zwerfplaats is toegekend, geldt dezelfde bepalingen als voor gasten met dien verstande dat, indien het aantal tijdelijke vrije ligplaatsen dit toelaat, de havencommissie, op door haar te stellen voorwaarden aan,  deze leden toestemming kan verlenen zoveel langer dan 14 dagen aaneengesloten een ligplaats te bezetten als redelijkerwijs mogelijk is.  
 
6.2.m. Degene die in verband met onderhoud, gedurende het zomerseizoen, het schip op het terrein wil plaatsen, dient hiervoor toestemming te vragen aan de havencommissie. Toestemming zal slechts worden verleend voor zover de beschikbare ruimte dit toelaat. Deze ligplaatsen zullen in volgorde van aanvraag worden toegewezen, met dien verstande dat aan hen, aan wie een ligplaats in de jachthaven is toegekend, voorrang zal worden verleend. Het onderhoud dient (bijzondere voorwaarden voorbehouden) binnen 4 weken te zijn voltooid. Over langere termijnen beslist de havencommissie.  
 
6.2.n. Voor een schip met ligplaatsrecht voor het zomerseizoen in de jachthaven, dat voor onderhoud op de wal ligt, geldt een tariefvrije periode in dagen van 1,5 maal lengte schip (afgerond op hele dagen). Na deze periode geldt het waltarief zoals omschreven in de tarievenlijst.   
 
6.2.o. Onder onderhoud dient te worden verstaan regulier onderhoud. Hieronder worden bijvoorbeeld niet verstaan grote las- en slijpwerkzaamheden, verbouw of aanbouw van het schip. Een en ander te allen tijde ter beoordeling van de havencommissie.  
 
6.2.p. Iedere ligplaatshouder in de jachthaven of op het terrein is aansprakelijk voor de door hem/haar of zijn/haar vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven, zoals omschreven in artikel 1, of aan eigendommen van leden. Hij/zij is verplicht ten minste een WA-verzekering af te sluiten met minimaal dekking om de bedoelde risico’s te dekken. Hij/zij dient zijn desbetreffende polis (of een kopie) aan de havencommissie te overhandigen bij de aanvraag van een ligplaats.  
 
6.2.q. Diegene met recht op een ligplaats in de jachthaven en/of op het terrein (zowel aan de Vermuidenweg als op Aan Lager Wal) is verplicht deel te nemen aan de zelfwerkzaamheid ten behoeve van de vereniging, te weten 7 uur per seizoen  voor de houders van een zomerligplaats en 5 uur per seizoen  voor de houders van een winterligplaats. Bij niet nakomen van de verplichting tot zelfwerkzaamheid in de daarvoor geldende periode, wordt een boete van €75,- in rekening gebracht en wordt dezelfde zelfwerkzaamheid in de volgende periode wederom ingepland. Bij het zich structureel onttrekken aan de zelfwerkzaamheid kan het bestuur tot royement over gaan. Vrijgesteld van zelfwerkzaamheid echter zijn zij, die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, aspirant-lid zijn of zij die deel uitmaken van een commissie of van het bestuur.  Het staat het bestuur daarnaast vrij om personen die zich op enig andere wijze vrijwillig inzetten voor de vereniging vrij te stellen van deze verplichting.  
 
6.2.r. De havencommissie en de technische commissie maken, in samenspraak met het bestuur, een lijst op van de jaarlijkse werkzaamheden, waarna deze op het gewenste tijdstip uitgevoerd kunnen worden.  
 
6.2.s. Nadrukkelijk geldt ten aanzien van de zelfwerkzaamheid dat deze zowel op de locatie aan de Vermuidenweg als op de locatie Aan Lager Wal kan worden uitgevoerd. Deze beslissing ligt te allen tijde bij de haven- en technische commissie.  
 
 
CONTRIBUTIES EN OVERIGE TARIEVEN  
 
Artikel 7. 
 
7.1. De door de leden, aspirant-leden, echtgenoot-leden en partner-leden verschuldigde contributies, overige verplichtingen en
financiële bijdragen worden vermeld in de volgens artikel 4 lid 2 van het Huishoudelijk Reglement bij wijziging te publiceren tarievenlijst.  
 
7.2. De tarievenlijst ligt ter inzage op het havenkantoor en zal worden gepubliceerd op de website van Watersportvereniging “De Schelde”.  
 
 
GEDRAGINGEN IN DE JACHTHAVEN  
 
Artikel 8.  
 
8.1. Een ieder die zijn schip in de jachthaven aanmeert, onderwerpt zich daarmee aan de inhoud van dit jachthavenreglement.  
 
8.2. Het varen in de jachthaven dient te geschieden zonder anderen te hinderen of schade te veroorzaken.  
 
8.3. De vaarsnelheid is beperkt tot maximaal 5 km ( 2,7 knopen ) per uur.  
 
8.4. Het is verboden om met gehesen zeilen uit te varen of binnen te lopen, tenzij dit om bijvoorbeeld technische redenen strikt noodzakelijk is.
 
8.5. vervallen   
 
8.6. Elk schip dient met deugdelijke meer- einden vastgelegd te worden. Bij gebruik van een gezamenlijke bolder dient men met een enkele lus rond de bolder af te meren.  
 
8.7. Elk schip dient te zijn voorzien van een voor dat schip goedgekeurde brandblusser.  
 
 
MILIEU, ORDE, NETHEID EN AANSPRAKELIJKHIEID IN DE JACHTHAVEN  
 
Artikel 9.  
 
9.1. Het vaarwater, de steigers, de toegang tot de helling en de omgeving van de hijsmast, moeten vrij blijven van obstakels welke het gebruik ervan kunnen hinderen.  
 
9.2. Het toiletgebouw is alleen toegankelijk voor diegenen die vrije toegang hebben tot de jachthaven. Het toilet aan boord  mag, zolang het schip in de jachthaven is afgemeerd, niet worden gebruikt, tenzij gebruik wordt gemaakt van een opvangtank.  
 
9.3.a. Het is verboden vuilnisafval, olie en dergelijke overboord te zetten of op het terrein te werpen. Het huishoudelijk afval dient in de vuilcontainers gedeponeerd te worden, het overige afval en het chemisch afval dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden ingeleverd.  
 
9.3.b. De verfstoffen ("gewone" verf en aangroei-werende verf (anti-fouling)) die bij het onderhoud vrijkomen, dienen opgevangen te worden, zodat ze niet op of in de bodem kunnen raken of via verwaaien of afspoelen in het aanliggende oppervlaktewater terecht kunnen komen. Daartoe zal er boven een bodembeschermende voorziening gewerkt moeten worden. Op het terrein kunnen hiervoor afdekzeilen worden gebruikt.  Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden moet rekening worden gehouden met windkracht en windrichting, bijvoorbeeld door het ophangen van zeilen. Bij schuurwerkzaamheden zal dit d.m.v. directe afzuiging of door natschuren dienen te gebeuren. Indien verwaaien niet met behulp van voorzieningen kan worden voorkomen, dient geen onderhoud en reparatie in de buitenlucht plaats te vinden. De havenmeester, cq havencommissie is bevoegd om de werkzaamheden te doen stoppen.  
 
9.3.c. Na het onderhoud dient het terrein schoon te worden achtergelaten. Alle gebruikte hulpmiddelen, zoals houtblokken, stenen, afdekzeilen e.d. dienen op de daarvoor bestemde plaats te worden opgeruimd, alle afvalstoffen dienen opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde afvalcontainers of het milieuhok. In verband met de hoge kosten die gemoeid zijn met het laten verwerken van dit afval geeft de vereniging er de voorkeur aan dat iedereen deze stoffen als particulier aanbiedt aan de milieustraat van de afvalverwerker Saver. Dit conform de door de gemeente Bergen op Zoom gepubliceerde regels.  
 
9.3.d. Toezicht op de afvoer van deze afvalstoffen ligt bij de jachthavenmeester tijdens diens aanwezigheid, alsmede de havencommissie. Daarnaast gelden onverkort artikel 9 lid 3 sub l alsmede lid 3 sub q.  
 
9.3.e. Overtredingen dienen te worden gemeld bij het bestuur, dat een besluit neemt over de consequenties van de overtreding. In principe zal het bestuur voor het tot een uitspraak komt de veroorzaker horen.  
 
9.3.f. Het bestuur kan zich bij ernstige overtredingen genoodzaakt zien en/of wettelijk verplicht zijn om de toezichthouder conform de Wet Milieubeheer in te schakelen om passende maatregelen af te dwingen c.q. te begeleiden.  
 
9.3.g.Trailers dienen, na het gebruik van het (jachthaven)terrein, binnen redelijke termijn te worden verwijderd, behalve trailers die door de havencommissie na goedkeuring gestald mogen worden op het terrein tegen vastgestelde vergoeding van €75.00.  
 
9.3.h. Degene die elektra afneemt via de door de vereniging geplaatste contactdozen, dient hiervoor toestemming te vragen aan de jachthavenmeester.  
 
9.3.i. Geluidsversterkende apparatuur dient zodanig te worden afgesteld dat anderen daar geen hinder van ondervinden.  
 
9.3.j. Het bergingsgebouw is alleen toegankelijk voor bestuursleden en leden van de diverse commissies. De ledenwerkplaats is daarentegen toegankelijk voor zowel leden en aspirant-leden. Uit het gebouw en de werkplaats mag niets worden meegenomen en/of verplaatst zonder toestemming van de havenmeester of de voorzitter van de technische commissie.  
 
9.3.k. Waterslangen moeten na gebruik worden opgerold op de houders. Onnodige verspilling van water moet ten zeerste worden voorkomen.  
 
9.3.l. Beschadigingen en vervuilingen worden verhaald op de veroorzakers.  
 
9.3.m. Honden moeten aan de lijn worden gehouden. De uitwerpselen van het huisdier dat men begeleidt, dienen onverwijld door de begeleider te worden opgeruimd.  
 
9.3.n. (Brom)fietsen dienen te worden gestald op de daarvoor bestemde plaats.  
 
9.3.o. Degene die in de jachthaven of op het jachthaventerrein werkzaamheden wil (laten) verrichten welke schade zouden kunnen veroorzaken aan derden (bijvoorbeeld las- en/of slijpwerkzaamheden) dient hiervoor toestemming te vragen aan de havencommissie.  Ondanks verleende toestemming blijft degene die de werkzaamheden verricht dan wel laat verrichten, aansprakelijk voor de eventuele schade. Artikel 6 lid 2 sub o is onverkort van toepassing.  
 
9.3.p. De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadigingen, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.  
 
9.3.q. Leden die overtredingen constateren op het gebied van milieuvervuiling, orde, netheid en/of beschadigingen dienen dit te melden aan de jachthavenmeester of de havencommissie.  
 
 
HIJSMASTREGELING  
 
Artikel 10.   Doelstelling is het te water laten of uit het water hijsen van pleziervaartuigen en het eventueel afhalen/opzetten van masten met behulp van de mastenkraan.  
 
 
AANVRAAG VOOR (EEN) HIJSVERRICHTING(EN)  
 
Artikel 11.
 
11.1. In overleg met de jachthavenmeester of diens plaatsvervanger dient een datum en een tijdstip voor een hijsbeweging te worden vastgesteld.  
 
11.2. De aanvragen zullen in volgorde van intekening worden afgewerkt.  
 
11.3. Indien de aanvrager op het afgesproken tijdstip verhinderd is, dient hij/zij dit tijdig (binnen één werkdag) aan de jachthavenmeester of diens plaatsvervanger te melden. De aanvrager kan dan in overleg met de jachthavenmeester of diens plaatsvervanger middels een nieuwe aanvraag een nieuwe datum en tijdstip vaststellen.  
 
11.4. Indien geen bericht van verhindering is gegeven, wordt de aanvraag geannuleerd. De aanvrager blijft in dat geval te allen tijde het in de tarievenlijst vastgestelde bedrag (van toepassing op zijn/haar schip) voor een hijsbeweging verschuldigd.
 
11.5. Tijdens de hijsbeweging dient de aanvrager minimaal met 2 personen te zijn. Mocht dit niet het geval zijn is de havencommissie gerechtigd de hijsbeweging te annuleren. De aanvrager blijft in dat geval te allen tijde het in de tarievenlijst vastgestelde bedrag (van toepassing op zijn/haar schip) voor een hijsbeweging verschuldigd.   
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Artikel 12.  
 
12.1. De bediening van de hijsmast geschiedt door daartoe door de havencommissie aangestelde personen, eventueel bijgestaan door helpers.  
 
12.2. Tijdens de hijsverrichting mogen zich uitsluitend het bedienend personeel en eventuele helpers binnen het draaibereik van de hijsmast bevinden.  
 
12.3. Vóórdat de hijsopdracht wordt uitgevoerd dient de aanvrager het opdrachtformulier voor de desbetreffende hijsbeweging in te vullen en te ondertekenen.  
 
12.4. Door ondertekening van het opdrachtformulier verklaart aanvrager tevens op de hoogte te zijn van, en akkoord te gaan met, de voorwaarde dat de hijsverrichtingen en de daaraan voorafgaande of daarop volgende verplaatsingen van het schip buiten verantwoording van de vereniging geschieden.  
 
12.5. In alle andere gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de havencommissie met beroep op het bestuur.  
 
 
SANCTIEBEPALINGEN  
 
Artikel 13.  
 
13.1. Indien de havencommissie het vermoeden heeft, dat wordt of is afgeweken van de in dit reglement gemaakte bevindingen, behoudt zij zich het recht voor om, indien nodig, een onderzoek in te stellen dan wel te doen instellen.  
 
13.2. Indien naar het oordeel van de havencommissie van de in dit reglement gemaakte bepalingen en/of verplichtingen wordt of is afgeweken heeft zij het recht om, via het bestuur:   1. een ligplaatstoewijzing tijdelijk of geheel te annuleren  en/of    2. een vaartuig dat zich ten onrechte in de jachthaven bevindt op kosten van de eigenaar te (doen) verwijderen  en/of    3. de hiermee gemoeide kosten op de eigenaar te verhalen.  
 
13.3. De havencommissie stelt de betrokkene(n) schriftelijk van het genomen besluit in kennis.  
 
13.4. Tegen alle door de havencommissie genomen besluiten staat een schriftelijk beroep open, in eerste instantie bij het bestuur, en in tweede instantie bij de algemene ledenvergadering binnen een termijn van veertien dagen.  
 
13.5. Indien beroep is ingesteld zal, behoudens omstandigheden van zeer dringende aard, met de eventuele tenuitvoerlegging worden gewacht tot na de uitspraak.  
 
 
VASTSTELLEN EN WIJZIGEN REGLEMENT  
 
Artikel 14. Wijzigingen van het jachthavenreglement zullen bij meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld.
 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 1978. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van mei 1983. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 1997. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2007. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2011. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 19 april 2013. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2013. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2015. 
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2016.
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2017
Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van 20 April 2018