banner-wv-de-schelde-2021-05 2

Geschillenreglement

Geschillenreglement van Watersportvereniging "De Schelde",

zoals bedoeld in artikel 24 van de statuten.


ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

De geschillencommissie is belast met de behandeling van beroep ingesteld tegen een besluit genomen door het bestuur van Watersportvereniging "De Schelde", gevestigd te Bergen op Zoom, hierna te noemen "de vereniging", alsmede met het uitbrengen van advies aan het bestuur over een ingesteld beroep.

DE COMMISSIE

Artikel 2.

1. De commissie bestaat uit drie leden, alsmede drie plaatsvervangende leden, allen na kandidaatstelling benoemd door de algemene ledenvergadering , voor een periode van vier jaar.
2. De commissie benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
3. De leden van de commissie zijn één maal herverkiesbaar.

PROCEDURE

Artikel 3.

Een zaak wordt aanhangig gemaakt bij de commissie door het indienen van een beroepschrift in viervoud bij de secretaris van de commissie, zulks binnen vier weken nadat het aangevochten besluit ter kennis is gebracht van de klager, onder gelijktijdige betaling aan de secretaris van vijftig euro (€ 50,00) ter dekking van de te maken kosten. De klacht is niet ontvankelijk zolang genoemd bedrag niet aan de secretaris der commissie is voldaan. Ingeval de klager in hoogste instantie in het gelijk is gesteld, wordt dit bedrag gerestitueerd.

Artikel 4.

Een beroepschrift moet bevatten:
1. de naam en de woonplaats van de indiener van het beroepschrift;
2. de gronden waarop het beroep berust, alsmede een duidelijke conclusie.
Zolang de behandeling van de zaak niet gesloten is, kunnen wijzigingen in het beroepschrift worden toegelaten.

Artikel 5.

1. Binnen vier weken na het ontvankelijk worden van het beroepschrift overeenkomstig artikel 3 zendt de secretaris der commissie een afschrift van het beroepschrift aan het bestuur, met het verzoek een verweerschrift in te dienen in viervoud, zulks binnen een termijn van vier weken.
2. De in lid 1 genoemde termijnen kunnen door de commissie worden verlengd.

Artikel 6.

Het verweerschrift moet behelzen de gronden, waarop het beroep wordt bestreden, alsmede een duidelijke conclusie.
Een exemplaar van het verweerschrift wordt binnen vier weken na ontvangst, door de commissie, aan de indiener van het beroepschrift toegezonden.

Artikel 7.

Nadat het in artikel 6 bedoelde verweerschrift door de commissie aan de klager is verzonden, vindt zo nodig binnen acht weken een mondelinge behandeling plaats ter zitting van de commissie. Partijen worden daartoe opgeroepen door de commissie, zulks bij aangetekende brieven die met een termijn van ten minste twee weken vóór de zittingsdag per post moeten zijn bezorgd.
De commissie kan, naar eigen inzicht en oordeel, in afwijking van het vorenstaande, volstaan met een schriftelijke behandeling.

Artikel 8.

Partijen kunnen zich door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 9.

Partijen kunnen ter zitting van de commissie getuigen en/of deskundigen oproepen, mits zij hiervan ten minste vijf dagen vóór de zittingsdag mededeling doen aan de secretaris van de commissie en aan de wederpartij.
De commissie is bevoegd getuigen en/of deskundigen te horen.

Artikel 10.

Partijen kunnen vóór het einde van de mondelinge behandeling, in iedere stand van het geding, stukken van overtuiging in het geding brengen. Elke partij wordt in de gelegenheid gesteld daarvan inzage te nemen of afschrift te maken en zich over de inhoud van die stukken uit te laten.

UITSPRAAK

Artikel 11.

Binnen vier weken nadat de mondelinge behandeling is gesloten brengt de commissie haar advies uit aan het bestuur.
Het bestuur neemt een beslissing met inachtneming van het uitgebrachte advies.
Nadat het bestuur een beslissing heeft genomen deelt het die, binnen twee weken daarna, aan de commissie en aan de indiener van het beroepschrift mede.

Artikel 12.

Het besluit van de commissie wordt genomen met meerderheid van stemmen. Zij is met redenen omkleed en wordt door alle leden, die de zaak hebben behandeld, ondertekend.

WRAKING

Artikel 13.

Partijen zijn bevoegd, nádat de stukken zijn gewisseld en vóórdat de oproeping voor de mondelinge behandeling is verzonden, bij de secretaris van de commissie opgave te vragen van de personen die in de commissie zitting hebben. Gedurende acht dagen ná ontvangst dezer opgave heeft ieder der partijen het recht één of meer leden te wraken, indien dit lid of die leden geacht moeten worden tegenover een der partijen bevooroordeeld te zijn of bij de uitslag van het geding een persoonlijk belang te hebben.
Omtrent de gegrondheid der wraking wordt door de commissie beslist. Bij staking van stemmen wordt de wraking geacht te zijn toegewezen. Het gewraakte lid stemt niet mee.
Wordt het verzoek tot wraking ongegrond bevonden, dan wordt de behandeling van de zaak op de gewone wijze voortgezet.
Wordt zij gegrond bevonden, dan wijzigt de commissie haar samenstelling en zet in haar nieuwe samenstelling de behandeling van de zaak voort.

VERSCHONING

Artikel 14.

Een lid van de commissie kan aan de overige leden verzoeken hem in een bepaalde, door de commissie te behandelen zaak, te verschonen. Bij toewijzing van dit verzoek, wijzigt de commissie haar samenstelling.

KOSTEN

Artikel 15.

De feitelijke door de commissie te maken procedurele kosten komen ten laste van de vereniging.
De leden der commissie verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

SLOTBEPALING

Artikel 16.

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de geschillencommissie.

Vastgesteld bij besluit van de Algemene Ledenvergadering d.d. 3 mei 1985. Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. ?? april 200? Gewijzigd bij besluit Algemene Ledenvergadering d.d. 25 november 2011

 

waterpoortSparen voor een gratis overnachting in Waterpoort

Ontdek Waterpoort, via het Volkerak Zoommeer en de Brabantse rivieren. Een unieke samenwerking, 11...

Lees meer...

cwo 3
vvv-logo