banner-wv-de-schelde-2021-05 2

Bestuursreglement

WV de Schelde, bestuursreglement tbv jeugd-locatie “aan Lager Wal”d.d.12 maart 2008

Rechtpersoon:
WV de Schelde, (Watersport Vereniging)
Postbus 523, 4600 AM Bergen op Zoom
Hoofdvestiging: Vermuidenweg 6, 4612 PK Bergen op Zoom
KvK no.402880537 te Breda
Betreffende:
LET OP:
Jeugd zeillocatie “aan Lager Wal”.
Calandweg 11, 4612 PG Bergen op Zoom


Volgens artikel 9 van de Drank- en horecawet moet het bestuursreglement:
waarborgen dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden uit oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt;
waarborgen dat alleen hiervoor gekwalificeerde personen alcoholhoudende drank verstrekken. Onder gekwalificeerde personen rekent de wet personen die in het bezit zijn van een verklaring Sociale Hygiëne en barvrijwilligers die geïnstrueerd zijn;
de kwalificatienormen voor genoemde gekwalificeerde personen vaststellen. Die normen staan dus in het reglement;
aangeven op welke dagen en tijdstippen bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Deze dagen en tijdstippen worden duidelijk zichtbaar in de accommodatie aangegeven;
laten zien hoe wordt toegezien op de naleving van het bestuursreglement.

PREAMBULE:
In overweging nemende dat:
rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een eigen accommodatie, op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;
een rechtspersoon - niet zijnde een BV of NV - die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard, met een eigen accommodatie, waar ter plaatste bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt, dient te beschikken over een drank- en horecavergunning;
accommodaties met een horecavergunning volgens de wet worden aangemerkt als horecabedrijf;
een bestuursreglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de accommodatie waarborgen;
heeft het bestuur het volgende bestuursreglement vastgesteld.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
a) Alcoholhoudende dranken
Alle dranken met meer dan 0,5% alcohol:
zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol
sterke drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

b) Sociale Hygiëne
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige accommodaties gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c) Leidinggevenden
Het bestuur heeft twee personen aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud,
dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in de accommodatie.

d) Barvrijwilliger
Een barvrijwilliger is een vrijwilliger die - op tijden dat er alcohol wordt verstrekt - de barwerkzaamheden in de accommodatie uitvoert. Kwalificatienormen staan in artikel 6 van dit bestuursreglement.

e) Horecalokaliteit
Een afsluitbare ruimte binnen de accommodatie waar de alcoholhoudende drank wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse.

Artikel 2 Wettelijke bepalingen
Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking dienen de volgende wettelijke bepalingen te worden nageleefd:
Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden.
Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. (in principe niet aanwezig op de locatie “aan Lager Wal”).
Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen.
Het is verboden personen toe te laten in de accommodatie die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.
Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 6 vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’.

De dagen en tijdstippen waarop alcoholhoudende drank wordt verstrekt en de geldende leeftijdsgrenzen of leeftijdsgrens worden duidelijk zichtbaar en goed leesbaar in de accommodatie te zijn aangegeven.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen
Het bestuur stelt dit bestuursreglement vast. Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.
Het bestuursreglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe Drank- en horecavergunning. De gemeente toetst het bestuursreglement aan de Drank- en horecawet. Het bestuursreglement treedt op hetzelfde moment in werking als de ingangsdatum van de af te geven Drank- en horecavergunning.
Wijzigingen van het bestuursreglement worden op gelijke wijze getoetst door de gemeente.
Indien een bestuursreglement is vastgesteld zónder de concrete noodzaak een nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen, dan wordt het bestuursreglement op gelijke wijze getoetst door de gemeente.

Paragraaf 2 Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 Openingstijden en schenktijden
De openingstijden van de horecalokaliteit “aan Lager Wal” zijn:
Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 23.00 uur.
Zaterdag t/m zondag van 7.00 uur tot 23.00 uur.

Op de volgende tijdstippen wordt alcohol geschonken:
Maandag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 23.00 uur
Zaterdag t/m zondag van 9.00 uur tot 23.00 uur

Artikel 5 Aanwezigheid
Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.

Artikel 6 Kwalificatienormen en Instructie ‘barvrijwilliger’
Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

Barvrijwilligers:
zijn tenminste 18 jaar oud;
hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd;
staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.

Een instructie ‘verantwoord alcoholgebruik’ voor barvrijwilligers wordt gegeven door de leidinggevenden genoemd op de vergunning of een ter zake deskundige, en de instructie bestaat uit ten minste:
instructie over de wijze waarop verantwoord alcoholgebruik in de accommodatie kan worden bevorderd;
de huis- en gedragregels, conform het gestelde in artikel 7;
de sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Aan de barvrijwilligers wordt dit bestuursreglement en de barinstructie verstrekt c.q. is een afschrift hiervan aanwezig op de locatie “aan Lager Wal”.
Het bestuur wijst de vrijwilligers op de inhoud van, en de mogelijkheid om, de cursus Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) te volgen.

Artikel 7 Huis- en gedragsregels
Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten, terras of op /nabij de grasmat naast P-terrein van de horecalokaliteit.
Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

Artikel 8 Voorlichting
Dit reglement en de lijst van geïnstrueerde barvrijwilligers (artikel 6) worden zichtbaar in de accommodatie opgehangen.
Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties
Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de accommodatie. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.
Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur.
Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger), gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
Een ieder kan klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

Artikel 10, barvrijwilliger.
In de bijlage, welke elk half jaar kan worden vastgesteld door de commissie Jeugd & Zeil van WV de Schelde. Zij consulteren dit bij de  leidinggevenden, hier in de bijlage staan naam en toenaam van de personen welke de bardiensten draaien en van (een) de leidinggevenden de mondelinge instructie “bar vrijwilliger”  hebben gehad.


Datum: 3 september 2019. Plaats : Bergen op Zoom

Namens het bestuur,

Maarten C. Velthoen,                        Joris R.B.A. Völker
Vice voorzitter/ secretaris                    voorzitter Jeugd & Zeil Commissie
(Coach zeilinstructeurs)

 

waterpoortSparen voor een gratis overnachting in Waterpoort

Ontdek Waterpoort, via het Volkerak Zoommeer en de Brabantse rivieren. Een unieke samenwerking, 11...

Lees meer...

cwo 3
vvv-logo