banner-wv-de-schelde-2021-05 2

Van de penningmeester

Geplaatst op 01-01-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Corne Luijkx
briefpenningmeester Van de penningmeester

 

 

Het seizoen2014 staat voor de deur, laten we er een fantastisch vaarseizoen van maken.Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u te informeren over de verzondenrekeningen voor de jaarlijkse contributies 2014. Ook wil ik u informeren dathet belangrijk is dat wij uw juiste post- en emailadres kennen. Ten slotte wilik u laten weten dat we voorbereidingen gaan plegen voor het doorvoeren van hetautomatische incasso in 2015. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stuur mijeen e-mail (retseemgninnepsvw.[antispam].@gmail.com) met uw vraag. 

 

 

 

Facturen voor de jaarlijksecontributie 2014 zijn verzonden 

 

 

16 januarizijn alle facturen voor de jaarlijkse contributie en wachtlijstgeldenverzonden. Zoals u weet doen we dit in principe per e-mail. Voor leden die noggeen e-mail hebben, versturen we de rekening per post. -Dit is overigens arbeidsintensief en is voor de vereniging erg duur-.Het komt voor dat leden hun e-mail adres wijzigen maar dit niet aan desecretaris van de vereniging doorgeven. Hierdoor kan het zijn dat u de rekeningontvangt op uw oude adres en u niet bewust bent dat u een bedrag aan de verenigingverschuldigd bent. U betaalt vervolgens uw rekening niet (op tijd) met allevervelende gevolgen van dien. Het is daarom van belang dat u eventuelewijzigingen in uw e-mail maar ook in uw postadres tijdig doorgeeft aan desecretaris van de vereniging, of zelf wijzigt met behulp van “mijn WV deSchelde” op onze website. 

 

 

Betalingsherinneringen en aanmaningen2014 

 

 

Soms komthet voor dat leden vergeten hun rekening te betalen. E-captain helpt ons dezeleden te herinneren. E-captain verstuurt na 30 dagen een1e herinnering. en vervolgens na 14dagen een 2e betalingsherinnering. Als ook op de tweede herinneringniet is gereageerd volgt na 7 dagen een aanmaning. In principe worden allebetalingsherinneringen per e-mail verzonden. Behalve aan leden die nog geene-mail adres hebben. Deze herinneringen worden per post verzonden. Deaanmaning, eigenlijk is dit de laatste herinnering die wij de leden nog sturenvoordat een incassobureau wordt ingeschakeld, wordt zowel per e-mail als perpost verzonden.  

 

 

Incassobureau wordt na de aanmaningingeschakeld 

 

 

Helaas komthet voor dat leden hun rekening ondanks herhaaldelijke herinneringen toch nietbetalen. Nadat op een aanmaning niet is gereageerd dragen we de vordering overaan het CIB incassobureau. Dit bureau is gekoppeld aan E-captain en verzorgtvoor ons het incasso. Dit is een vervelende stap want hierdoor komen ookincassokosten bij de rekening. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Laat hetniet zo ver komen. Betaal uw rekening op tijd. Zorg dat uw e-mail adres en/ofuw postadres klopt. Geef wijzigingen door aan de secretaris! 

 

 

Automatische incasso per 2015 zoalsbesloten in de ALV 

 

 

In april ditjaar starten we met het versturen van machtigingsformulieren voor automatischeincasso’s. Deze formulieren versturen wij naar leden die nog geen automatischemachtiging hebben afgegeven. Gelukkig zijn vele leden u voorgegaan en heeft eengroot aantal leden een machtiging afgegeven, nu u nog. 

 

Ten slotte wil ik die leden verzoeken die nog geene-mailadres hebben doorgegeven dit wel te doen. Het  

bespaart de verenigingveel geld en het scheelt ons heel veel (hand)werk